تاریخچه واهداف 

باتوجه به اینکه استان اصفهان بزرگترین قطب صنعتی ایران میباشد روزانه حجم بالای ضایعات هیزم ازکارگاه های چوب بری,پالت سازی و نجاریها اتش زده می شدوباعث الودگی زیست محیطی واکثر مواقع باعث اتش سوزی کارگاه ها میشد. درسال 1368 استارت کار برای تولیدنئوپان ازاین ضایعات(هیزم) زده شد و در همان سال بنیانگذار این کارخانه مهندس حاج حسینعلی همایون (پیشکسوت وکارافرین عرصه تولیداوراق فشرده)خط تولید با ظرفیت 20 متر مکعب در روز با ابداع ایشان ساخته شد و در سال 1369 با نام نئوپان اصفهان شروع به تولیدگردید. به علت اینکه ظرفیت خط تولید پایین بود پروزه ساخت خط تولید دیگری با ظرفیت 100 مترمکعب درروز در سال1380 در دستورکارقرارگرفت و درسال 1384 راه اندازی وشروع به تولیدگردید. باتوجه به اینکه درشهراصفهان وشهرستانهای تابعه تعدادی زیادی ازدرختان دچارافت کرم خراط تنه وساقه شده بودند برای عدم شیوع این افت بایددرخت به همراه سرشاخه های هرس شده درختان دیگرسوزانده می شد که برای جلوگیری ازالودگی هوا طرح تولیدنئوپان ازاین نوع ضایعات بهمراه سرشاخه های هرس شده باغداران درمحافل گوناگون مطرح شدولی فعالان اقتصادی پس ازکارشناسی به این یقین رسیدندکه این طرح توجیح اقتصادی ندارد. ولی این مجموعه باتوجه به تجربه وعلم وتوان خوداکتفای دردانش این صنعت طرح توسعه رادردستورکارخود قرار داد؛ وشرکت تخته فشرده جهان نما رادرسال 1386 تاسیس نمودند که بایاری خداوند در اینده بتواند با هدف بازیافت وحفظ منابع طبیعی وصیانت ازمحیط زیست وایجاد اشتغال برای فارغ تحصیلان دانشگاهی و بهبودکسب وکارکشاورزان وعموم وبرای سرافرازی ایران اسلامی همچنان تلاش های خود را ادامه دهند .


نمونه محصولات کارخانه نئوپان اصفهان